Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

przez | 6 grudnia 2019

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego rozpoznaje spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego.

Głównie pomiędzy instytucjami finansowymi a odbiorcami świadczonych przez nie usług, których wartość przedmiotu sporu, przekracza 500 zł.

Istnieją dwie drogi rozwiązywania sporów przed Sądem Polubownym:

1. Mediacja

To pomoc bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej, tzw. mediatora, w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami i zawarciu ugody w akceptowalnej przez obie strony formie.

Stworzenie skonfliktowanym stronom możliwości przedstawienia własnych racji, przedyskutowaniu ich i podjęciu próby wypracowania, rozwiązania sporu, akceptowalne i zadowalające dla każdej ze stron.

Uczestnicy mediacji rozmawiają o swoich potrzebach i interesach, aje zasadniczym celem jest zawarcie ugody.

2. Arbitraż

To rodzaj postępowania arbitrażowego w Centrum Arbitrażu Sądu Polubownego przy KNF.

Polega na rozstrzygnięciu przez arbitra bądź arbitrów, kto ma rację w powstałym sporze i kończy się wydaniem wyroku.

Postępowanie może być przeprowadzone wyłącznie, jeżeli obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu.

Możliwe są dwie procedury rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu.

Uproszczone postępowanie arbitrażowe oraz postępowanie arbitrażowe, jeżeli strony tak się umówią na etapie zawierania zapisu możliwe jest postępowanie apelacyjne.

Czyli możliwość odwołania się od wydanego do innego składu orzekającego sądu wybranego przez strony.

Pamiętać należy, że warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego, czy uproszczonego bądź też właściwego postępowania arbitrażowego, jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu.

Zgodę drugiej strony można uzyskać samodzielnie.

Ewentualnie można ją uzyskać zwracając się do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą.

Polega ona na zapytaniu drugiej strony tj. instytucji finansowej, czy wyraża zgodę na załatwienie sporu w drodze mediacji lub uproszczonego, bądź też właściwego postępowania arbitrażowego.

Można to uczynić korzystając z formularza dostępnego w serwisie internetowym KNF : https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny

  • Umowa o mediację –formularz;
  • Umowa o uproszczone postępowanie arbitrażowe – formularz;
  • Zapis na Sąd Polubowny – formularz.

Po uzyskaniu odpowiedzi strony sporu, wnioskodawca jest informowany o zgodzie, bądź odmowie polubownego załatwienia sporu.

W przypadku nie wyrażenia zgody na postępowanie polubowne, postępowanie takie nie może być prowadzone.

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego – kluczowe porady

Podejmując decyzję o skierowaniu sporu do Sądu Polubownego przy KNF, warto zapoznać się z treścią Regulaminu Sądu, a także taryfą opłat.

Ważne jest również samo zapobieganie takim kłopotom.

Aby uniknąć niepotrzebnych problemów np. na linii klient-bank, warto być posiadaczem usług i produktów, które mają jasne regulaminy, proste zasady użytkowania oraz przejrzyste tabele opłat i prowizji. 

Najprostszym rozwiązaniem, jest posiadanie rachunku osobistego bez opłat za podstawowe usługi.

Aktualny ranking bezpłatnych ROR-ów można znaleźć na portalu https://darmowekontobankowe.org/darmowe-konto-bankowe/

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Adres do korespondencji Sądu Polubownego przy KNF:

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20, 00 -549 Warszawa, skr. poczt. 419

Kontakt:tel. (22) 262-59-99, fax (022) 262-50-31

Adres elektroniczny e-mail: sad.polubowny@knf.gov.pl

Sprawdź również, kiedy przedawnia się dług.